Jakie rolę powinien odgrywać podręcznik w edukacji?

Wydawało się, że edukacja podstawowa, nowa technika dydaktyczna wykorzystująca program nauczania, symulatory, rozbudowany sprzęt specjalistyczny, komputery i nauczanie obrazów rozproszą prawdziwą funkcję edukacyjną w podręczniku szkolnym. Mimo to, to się nie wydarzyło, a TaniaKsiazka- podręczniki są dalej potrzebne.

Co to jest podręcznik?

Podręczniki są materiałami dydaktycznymi:

  • w uporządkowanej, jasnej i precyzyjnej formie;
  • z ilustracjami,
  • ze schematami poglądowymi,
  • z wyjaśnieniami i objaśnieniami.

Każdy podręcznik powinien ułatwić uczniom pracę w klasie, uwalniając ich od konieczności wykonywania mechanicznych informacji, streszczeń i rysunków. Pozwala to uczniom skutecznie powrócić do materiału, nad którym pracowali, a także przypomnieć sobie pytania, których nauczyli się w formie skróconej. Ma on także za zadanie umożliwić nauczycielom i uczniom na szybkie upewnienie się, że wszyscy prawidłowo zrozumieli treść lekcji. Podręcznik zapewnia zdobywanie nowej wiedzy poprzez książki i bezstronne czytanie ze znajomością nowych tekstów. Za pomocą podręcznika uczeń prowadzi samodzielną pracę przy syntezie przetworzonego materiału. Co ważne, pomimo różnorodności wymienionych funkcji, podręcznik nie jest nigdzie porównywany z nauczycielem i jest postrzegany jako ważny zasób związany ze zintegrowaną obsługą potrzeb nauczyciela i uczniów.

Jaką funkcję pełni podręcznik w edukacji?

Aby odpowiedzieć na tego typu pytanie, należy mieć świadomość zależności podręcznika od rzeczywistego systemu uczenia się. Były i są systemy uczenia się, w których podręczniki są w każdym razie podstawowym narzędziem dla nauczycieli i uczniów, i są też takie, w których są one niepotrzebne. Niemniej jednak kładziemy fundamenty nowego systemu odpowiadającego nowoczesnej koncepcji edukacji ogólnej. Do tej pory główny nacisk można było położyć na poszukiwanie form nowego modelu związanego z uczeniem się, istnieją techniki, narzędzia i organizacja procesu uczenia się, obecnie główny wysiłek skupia się na organizacji pracy ucznia, a także na racjonalnym doborze treści tej konkretnej pracy. W tym szczególnym, nowoczesnym systemie, rzeczywista funkcja i tożsamość podręczników wyraźnie się zmienia.

Czym powinien być podręcznik?

Podręcznik powinien być źródłem informacji, ale nie tylko opis punktów lub zdarzeń, ale także ich wyjaśnienie. Zadanie informacyjne polega na dostarczeniu uczniowi informacji w zakresie wymaganym przez program oraz na stymulowaniu procesu uczenia się i wyciąganiu wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Biznes - pressfoto - pl.freepik.com
Read more →

Jak powinien być napisany dobry podręcznik?

W każdym dobrym podręczniku tekst powinien być wyraźnie skorelowany z ilustracjami, które dla ucznia są źródłem informacji równie ważnym, jak tekst. Dlatego też ilustracje nie powinny być postrzegane jako ozdoba niniejszego wydania.

Jak podręcznik powinien służyć uczniowi?

Podręcznik nie tylko zachęca uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, ale także stopniowo wprowadza go do samodzielnej nauki na skalę, która jest dla nich dostępna. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia prowadzone w podręcznikach, które rozszerzają niezbędną edukację metodologiczną podczas nauki. Celem podręcznika jest przygotowanie do realnych, praktycznych przekształceń związanych z rzeczywistością. Chodzi o wykazanie korzystnych efektów uczenia się przez adekwatności materiału w odniesieniu do obowiązków, rozwijanie różnych przydatnych umiejętności i tworzenie impulsów do użytecznych działań.

Podręcznik jako narzędzie do samodzielnej nauki

Wypełnianie tej szczególnej funkcji oznacza, że korzystanie z podręcznika nie przeszkadza w dalszym naturalnym uczeniu się i samokształceniu, ale jest naturalną z tym powiązane. Ścieżka ta dotyczy przede wszystkim budzenia i kształtowania swoich zdolności poznawczych, specjalistycznych i artystycznych, zainteresowań i pozytywnej motywacji w procesie uczenia się. Postulaty te są częścią podręcznika, który:

  • pokazuje twórcze podejście do doboru treści,
  • wykształca umiejętność formowania zainteresowań,
  • pokazuje łączenie teorii z praktyką,
  • uczy opanowania metod samokształcenia.

Podsumowując, wszystkie cztery cechy pokazują, że nowoczesny podręcznik nie musi zawierać alternatywy – słowa lub obrazu. To prawda, że podręczniki są zdominowane przez warstwę werbalną, ale będzie on bezużyteczny, gdy zabraknie mu zbliżenia do rzeczywistości jak elementów wizualnych.

Jakie błędy możemy popełnić w pracy z podręcznikiem?

Każdy podręcznik musi być zatwierdzony do użytku. Lista takich podręczników publikowana jest corocznie przez ministerstwo zajmującego się edukacją. Wykorzystanie podręczników w rzeczywistym procesie dydaktycznym i instruktażowym nie może polegać na ich wdrażaniu, czyli na rozwiązywaniu wszystkich problemów i wykonywaniu ćwiczeń. Podręcznik jest jedynie narzędziem w rękach nauczyciela i ucznia, które służy do przedstawiania celów rzeczywistego programu nauczania. Wymaganie od uczniów, aby mogli od razu pracować z podręcznikiem, jest nieuzasadnione. Musimy poszukać metod, by ich tego nauczyć.

Zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Read more →

Jaka powinna być struktura i treść podręcznika?

Ustalenie złożoności podręczników wiąże się z dużą różnorodnością podręczników pod względem tematyki i zakresu nauczania, a także z ogólną typologią. Wśród problemów znajduje się zależność charakteru podręcznika od poziomu nauki w szkole. Tym samym podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) dzielą się na wiele rodzajów.

Jakie są podstawowe typy podręczników?

Pierwszy typ to właściwe podręczniki. Są to książki ściśle związane z programem nauczania i zakresem danego tematu. Wyróżniamy tutaj podręcznik uniwersalny, który zawiera usystematyzowany tekst przedstawiający określony fragment rzeczywistości za pomocą słów i obrazów, a także rozwiązane problemy, sugestie badawcze, ćwiczenia i przydatne zadania. Stanowi to dominujący typ podręczników na obecnym etapie rozwoju naszego systemu edukacji. Drugi typ to przewodnik systemowy, który obejmuje uporządkowane rozumienie, głównie z rocznego programu nauczania związanego z tematem. Te podręczniki są przeznaczone tylko dla szkół podstawowych, ale zwykle są interesujące dla szkół średnich, studiów i kolegiów. Na uniwersytetach można znaleźć dwa rodzaje systematycznych podręczników. Po pierwsze, kompendium jest encyklopedycznym podejściem do poznania w ramach dyscypliny. Drugi zawiera to, co najważniejsze w danej dziedzinie nauki, a także komentarz na temat tego, co student powinien powtórzyć, oprócz pogłębienia wiedzy.

Jak wyglądają podręczniki do języków?

Podręcznik do ćwiczeń to naprawdę kompaktowy podręcznik. Stanowi on przewodnik gramatyczny, a nawet ćwiczenia ortograficzne. Może on obejmować główny jednoroczny kurs danego przedmiotu, a nawet cały kurs. Inny podręcznik do nauki języka to przewodnik do czytania, który wspiera naukę słownictwa. Trzeci typ to książki referencyjne, czyli słowniki. Książki drugiego i trzeciego typu nie muszą spełniać zasad komponowania podręcznika.

Jak wybierać dobry podręcznik?

Przechodząc do kryteriów wyboru podręcznika, postarajmy się uświadomić sobie, że to, czy podręcznik jest naprawdę uniwersalny i kompletny, zależy nie tylko od tego, czy należy do pierwszej kategorii czy dodatkowej, ale także od strony merytorycznej związanej z jego treścią. Temat jest zwykle definiowany przez ogólne zwroty takie jak naukowa dokładność, obiektywność, regularność, dostępność, związek z życiem czy aktualność. Pierwsze kryterium pozwala na taką ocenę podręcznika z punktu widzenia odpowiedniej dyscypliny tematycznej związanej z nauką, ale nie może być zastosowane do analizy dydaktycznej podręcznika.

Biznes - zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Read more →